4-Methyl-2-(tetrahydro-2H-pyran-2-ylmethoxy)-phenylamine MF: C13H19NO2
MW: 221.3